Α. ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΩΡΕΣ

Μαθηµατικά

3

Γλώσσα & Αρχαία

2

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα, αν το δηλώσει

στο έντυπο εγγραφής και ενημερωθεί από την γραμματεία για το επιπλέον κόστος:

ΩΡΕΣ

Φυσική

1

Χημεία

1