Σταυρούλα Παπαδημητροπούλου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Λεωνίδας Σπυρογιαννόπουλος
ΦΥΣΙΚΟΣ